REGISTRUOTIS

2012-05-30 23:06 Gerdžiūnų kaimo Gegužinių istorijos puslapis. (0)


 

Gerdžiūnų kaimo Gegužinių istorijos puslapis.

 

     Ar svarbu šiandien prisiminti kas buvo pradėta prieš 18 m. , pasirodo taip. Tikėdami nuoširdaus bendravimo maldose Gerdžiūnų gyventojai ir šiandien renkasi į sodybėlę Gegužinių pamaldų giedojimui. Čia susirinkę kaimynai pasiguodžia savo rūpesčiais, žemės darbais, sveikata ir sužino tiesą, kad bendravimas didžiausias turtas.

     Gerdžiūnų kaimo pirmosios Gegužinės sueigos įvyko 1994m., jos iniciatorius buvo Ilguvos parapijos klebonas Juozas Kaminskas. Jis bažnyčioje ragino žmones rinktis, gegužės mėnesį, Gerdžiūnų kaime į Albinos Stračkaitytės sodybą vakaro pamaldoms. ,,Tai labai tinkanti sodyba, nes joje yra pastatytas kieme kryželis“ sakė klebonas.

    Kaimo žmonės suprato, kaip svarbu sueiti pasimelsti jaunam ir senam kartu, giedoti gegužines giesmes, linksmai atšvęsti pabaigtuves, pabendrauti prie suneštinio vaišių stalo. Kaimo Gegužinėje dalyvavo Ilguvos bažnyčios klebonas ir parapijos giesmininkai: Benetas Bernotavičius, Kostas Spranaitis, Gvidas Žitkauskas, Vincas Puidokas, Valentinas Šmuilys, Onutė Šuikienė, Stasė Bernotavičienė, Albina Vyturienė ir kiti kaimo maldininkai. Gera tradicija tapo, išėjus laukan ant kelio užtraukti kartu dainą.

     Paskutinę gegužės mėnesio dieną buvo švenčiamos pabaigtuvės. Žmonės susinešę vaišes džiaugėsi, linksminosi dainuodami, grojant akordeonui šoko valsiukus ir polkutes. Sekančias metais Gegužinių sueigos paplito ir kitoje kaimo vietoje. Juozas Liutvinas suorganizavo aplinkinius kaimo gyventojus rinktis buvusioje kolūkio kontoroje. Privatizavus kontoros pastatą, po trejų metų Gegužinės persikėlė į Valentino ir Janinos Šmuilių sodybą. Grojant šeimininkui vargonais, Gegužnės tapo populiarios jaunimui. Vaikai pradėjo geriau giedoti, rinkosi jaunimas iš atokių kaimų, dalyvių skaičius siekdavo 30 – 45 žmones.

     Į kaimo Gegužines sueigas per eilę metų lankėsi visi Ilguvos klebonai: Juozas Kaminskas, Jonas Depšys, Juozas Marčiulionis, Romualdas Vaičiulaitis, Vytautas Sakavičius. Penkerių metų Gegužinių sueigų proga 1999m. buvo padarytas M/C garso įrašas (padovanotas Zanavykų muziejui Šakiuose), nufilmuota video juostoje pabaigtuvių vakaronė. Kaip triukšmingai švenčiamos kaimo sodelyje Gegužinės šiandien žino Gerdžiūnų kaime tiek jaunas ir senas. Gera tradicija Gegužinėse tapo sveikinti mėnesio varduvininkes Staseles ir Aldonas, o taip pat gimusį gegužį Valentiną Šmuilį – mūsų vargoninką ir giesmininką. Pabaigtuvių sueigoje, prie stalo pagerbdavo gausiausiai dalyvaujančią šeimą, jauniausius ir vyriausią dalyvius.

      Džiaugiasi kaimo maldininkai, kai juos aplanko svečiai. Įdėjiniais remėjais laikomi Kriūkų ambulatorijos gydytojas Mečislovas Švabas, kraštietis kunigas Gintaras Urbštas, taip pat apsilankę Lietuvos partizanų kapelionas Alfonsas Svarinskas, kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, buvęs renginių organizatorius Gerdžiūnuose Kęstutis Naidičas.

      Užaugo mūsų vaikai, tarbūt ir mes senstelėjome, išretėjo tikrieji giesmininkai, bet neužmirštama tradicija ir šneka senoliai: ,,aplenkia bėdos ir žaibai mūsų kaimą, nebūta drebėjimų, karo nei maro, gal neveltui giedame ir meldžiamės..“ . Dar  yra žmonių kurie galvoja ką mes paliksime savo ateities kartoms, ar bus dar kaime kam giedot nuo dūšios, paklauskite ne valdžios vyrų o savo kaimyno, kada paskutinį kartą buvom vienminčiai...

     Sveikiname Gerdžiūnų kaimo maldininkus su 18 – kos metų Gegužinių sueigų proga. Linkime nuoširdžiausių bendravimų maldose, sveikatos, laimės ir džiaugsmo kasdieniniam gyvenime. Ir tegul skamba...

,, Sušoktas šokis kaimo Gegužinėj,

Primins tau jaunas dieneles.

Mylėt ir džiaugtis meilės šiluma,

Tebūna laimė šita visada. „ K.N. (Gerdžiūnų bendruomenės narys)

 Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?