Adresas: Šakių r. sav. Gerdžiūnų k.
Šakių rajono savivaldybė, Gerdžiūnai
Telefonas: 861137549
El. paštas: onyte50@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Onutė Rakauskienė
http://


 

Gerdžiūnų kaimo Gegužinių istorijos puslapis.

 

     Ar svarbu šiandien prisiminti kas buvo pradėta prieš 18 m. , pasirodo taip. Tikėdami nuoširdaus bendravimo maldose Gerdžiūnų gyventojai ir šiandien renkasi į sodybėlę Gegužinių pamaldų giedojimui. Čia susirinkę kaimynai pasiguodžia savo rūpesčiais, žemės darbais, sveikata ir sužino tiesą, kad bendravimas didžiausias turtas.

     Gerdžiūnų kaimo pirmosios Gegužinės sueigos įvyko 1994m., jos iniciatorius buvo Ilguvos parapijos klebonas Juozas Kaminskas. Jis bažnyčioje ragino žmones rinktis, gegužės mėnesį, Gerdžiūnų kaime į Albinos Stračkaitytės sodybą vakaro pamaldoms. ,,Tai labai tinkanti sodyba, nes joje yra pastatytas kieme kryželis“ sakė klebonas.

    Kaimo žmonės suprato, kaip svarbu sueiti pasimelsti jaunam ir senam kartu, giedoti gegužines giesmes, linksmai atšvęsti pabaigtuves, pabendrauti prie suneštinio vaišių stalo. Kaimo Gegužinėje dalyvavo Ilguvos bažnyčios klebonas ir parapijos giesmininkai: Benetas Bernotavičius, Kostas Spranaitis, Gvidas Žitkauskas, Vincas Puidokas, Valentinas Šmuilys, Onutė Šuikienė, Stasė Bernotavičienė, Albina Vyturienė ir kiti kaimo maldininkai. Gera tradicija tapo, išėjus laukan ant kelio užtraukti kartu dainą.

     Paskutinę gegužės mėnesio dieną buvo švenčiamos pabaigtuvės. Žmonės susinešę vaišes džiaugėsi, linksminosi dainuodami, grojant akordeonui šoko valsiukus ir polkutes. Sekančias metais Gegužinių sueigos paplito ir kitoje kaimo vietoje. Juozas Liutvinas suorganizavo aplinkinius kaimo gyventojus rinktis buvusioje kolūkio kontoroje. Privatizavus kontoros pastatą, po trejų metų Gegužinės persikėlė į Valentino ir Janinos Šmuilių sodybą. Grojant šeimininkui vargonais, Gegužnės tapo populiarios jaunimui. Vaikai pradėjo geriau giedoti, rinkosi jaunimas iš atokių kaimų, dalyvių skaičius siekdavo 30 – 45 žmones.

     Į kaimo Gegužines sueigas per eilę metų lankėsi visi Ilguvos klebonai: Juozas Kaminskas, Jonas Depšys, Juozas Marčiulionis, Romualdas Vaičiulaitis, Vytautas Sakavičius. Penkerių metų Gegužinių sueigų proga 1999m. buvo padarytas M/C garso įrašas (padovanotas Zanavykų muziejui Šakiuose), nufilmuota video juostoje pabaigtuvių vakaronė. Kaip triukšmingai švenčiamos kaimo sodelyje Gegužinės šiandien žino Gerdžiūnų kaime tiek jaunas ir senas. Gera tradicija Gegužinėse tapo sveikinti mėnesio varduvininkes Staseles ir Aldonas, o taip pat gimusį gegužį Valentiną Šmuilį – mūsų vargoninką ir giesmininką. Pabaigtuvių sueigoje, prie stalo pagerbdavo gausiausiai dalyvaujančią šeimą, jauniausius ir vyriausią dalyvius.

      Džiaugiasi kaimo maldininkai, kai juos aplanko svečiai. Įdėjiniais remėjais laikomi Kriūkų ambulatorijos gydytojas Mečislovas Švabas, kraštietis kunigas Gintaras Urbštas, taip pat apsilankę Lietuvos partizanų kapelionas Alfonsas Svarinskas, kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, buvęs renginių organizatorius Gerdžiūnuose Kęstutis Naidičas.

      Užaugo mūsų vaikai, tarbūt ir mes senstelėjome, išretėjo tikrieji giesmininkai, bet neužmirštama tradicija ir šneka senoliai: ,,aplenkia bėdos ir žaibai mūsų kaimą, nebūta drebėjimų, karo nei maro, gal neveltui giedame ir meldžiamės..“ . Dar  yra žmonių kurie galvoja ką mes paliksime savo ateities kartoms, ar bus dar kaime kam giedot nuo dūšios, paklauskite ne valdžios vyrų o savo kaimyno, kada paskutinį kartą buvom vienminčiai...

     Sveikiname Gerdžiūnų kaimo maldininkus su 18 – kos metų Gegužinių sueigų proga. Linkime nuoširdžiausių bendravimų maldose, sveikatos, laimės ir džiaugsmo kasdieniniam gyvenime. Ir tegul skamba...

,, Sušoktas šokis kaimo Gegužinėj,

Primins tau jaunas dieneles.

Mylėt ir džiaugtis meilės šiluma,

Tebūna laimė šita visada. „ K.N. (Gerdžiūnų bendruomenės narys)

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Veiklos tikslai:


1. Ugdyti gyventojų patriotiškumą savo kraštui.


2. Teikti socialines paslaugas Gerdžiūnų kaimo gyventojams.


3. Rūpintis Gerdžiūnų miestelio gyventojų gerove.


4. Rengti ir teigti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.


5. Ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę.


6. Skatinti domėjimąsi Gerdžiūnų kaimo ir krašto istorija.


Bendruomenės veiklos sritis: socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo.
Beveik prieš septynerius metus oficialiai įkurta Gerdžiūnų bendruomenė netruko įsibėgėti savomis veiklomis šio kaimo ir aplinkinių kaimų gyvenimui gerinti. Pasinaudoję įvairių fondų parama, aktyviais bendruomenės žmonėmis, gerdžiūniškiai kasmet kuria vis įdomesnį gyvenimą, rūpinasi augančia karta ir senosios kartos palikimo išsaugojimu.

2007 metų balandžio 26 dieną oficialiai įregistruoto Gerdžiūnų bendruomenės centro pirmąja pirmininke tapo dabartinė Kriūkų seniūnė Onutė Rakauskienė. Treji jos vadovavimo metai buvo bendruomenės įsivažiavimo į rimtas veiklas laikotarpis, padėjęs pamatą dabartinei centro vadovei Jolantai Puidokienei. Kuri kartu su bendruomenės aktyvu įgyvendino jau daugybę įvairių veiklų.
Bendruomenės centro, atstovaujančio daugiau nei 1 tūkst. Gerdžiūnų ir aplinkinių kaimų žmonių,
veiklos tikslai – vienyti bendruomenės gyventojus ir iš čia kilusius žmones bendrai veiklai ugdant bendruomeniškumą, stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, krašto istorijai ir kt. Pagrindinės bendruomenės veiklos sritys - socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto ir švietimo. Tačiau be teiginių, būtinų įrašyti oficialiuose bendruomenės centro dokumentuose, gerdžiūniškių širdyse nuo pat pradžių glūdi esminiai dalykai: svarbu, kaip gyvenama šiandien, kaip gyvens rytoj ir kaip gyvens jų vaikai bei anūkai. „Svarbiausia – čia gyvenančių žmonių nuoširdumas, darbštumas, atsidavimas bendrai veiklai ir konkrečiam sumanymui. Gerdžiūnuose tikrai tokių žmonių nestinga“,- džiaugiasi bendruomenės centro pirmininkė.
Gerdžiūnų bendruomenės centras yra ir aktyvus Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos narys, Šakių krašto vietos veiklos grupės narys, dalyvauja Lietuvos kaimo tinklo veikloje. Tai suteikia didesnes galimybes vykdyti užsibrėžtus tikslus. Per septynerius veiklos metus bendruomenė įgyvendino ne tiek ir mažai projektų, remtų įvairių fondų. Tarp jų – du projektai su Lietuvos valstybės parama per Žemės ūkio ministeriją: „Gerdžiūnų kaime tinklinio aikštelės įrengimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ ir „Būkime kartu“. Du projektai buvo remiami ES paramos Kaimo plėtrai fondų: „Aktyvinkime Gerdžiūnų kaimo bendruomenę įamžindami etnografinių elementų turinčias sodybas“ ir „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas“.

Projektą „Delfinukai“ rėmė Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas. Jo dėka Gerdžiūnų vaikai vyko į Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plaukimo baseiną ir mokėsi plaukti. Taip pat nemažai projektų finansavimą gavo iš jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programų bei visuomenės sveikatos rėmimo programos: tai projektai „Gyvenk sveikai“, „Išmokime kurti grožį“, „Įkvėpimo diena“, „Ekologinis takas bendruomenėje“ ir kiti, kurie buvo kasmet vis tęsiami.

Gerdžiūnų bendruomenės centras didžiuojasi ir savo jaunimu, dalyvaujančiu įvairiuose renginiuose. Jaunimas noriai atstovauja bendruomenei rajone ir už jo ribų, savarankiškai rengia bei įgyvendina jaunimui skirtus projektus, kuriuos finansuoja Šakių rajono savivaldybė. Vienas iš jų -„Gyvenk sveikai “, kuris vyko šešerius metus iš eilės.

Bendruomenės aktyvas nelieka abejingas ir vaikų švietimui bei kūrybingumo puoselėjimui. Jau keleri metai iš eilės rengiamos „Vaikų velykėlės“: tai puiki proga vaikučiams susipažinti su papročiais ir tradicijomis bei kartu pabendrauti, pažaisti, pasivaišinti „lapės“ keptu pyragu. Na ,o svarbiausia,- visi gauna dovanėles, kuriomis aprūpina šio renginio mecenatas ir globėjas Ramūnas Karbauskis.
Turiningas ir Gerdžiūnų bendruomenės moterų laisvalaikis. Grupelė moterų kiekvieną trečiadienio vakarą su savo atžalomis šoka linijinius šokius. Šokiai joms – puiki galimybė pabėgti nuo kasdieninės rutinos, pagražinti savo kūno formas, o svarbiausia - sveikai ir aktyviai gyventi. Viso šito mus gerdžiūniškes moko mokytoja Rita Šafranauskienė.
Gerdžiūnų bendruomenė organizuoja ir įvairias šventes. Vis daugiau lankytojų sulaukia kasmetinė Gerdžiūnų miestelio šventė, kuri sutampa su šv. Roko atlaidais Sutkuose. Tai savotiška padėkos, pasidalinimo džiaugsmais šventė, jau virtusi tradicine „Bendruomeniškumo švente“. Kiekvienais metais įžiebiama eglutė, sutinkami Naujieji metai, paminimos valstybinės šventės.
Gerdžiūniškiai aktyviai dalyvauja įvairiuose savivaldybės ir rajono bendruomenių renginiuose, išvykose, kelionėse. Bendradarbiauja ir bendrauja su Ilguvos socialinės globos namais, kurie yra ne vieno jų projekto partneriai, švenčių bei renginių lankytojai. Taip Gerdžiūnų bendruomenė prisideda prie SADM vykdomų globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių bei socialinių paslaugų bendruomeninėje plėtojimo bei neįgaliųjų nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę, pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių, įvairovės ir žmonijos dalies pripažinimo, neįgaliųjų visiškam įsitraukimui į bendruomenę bei dalyvauti joje.
„Taip gyvenant, mes nuoširdžiai tikime, kad visiems mums bendra mūsų veikla naudinga ir įsimintina. Tikimės, kad ir ateityje mūsų gyventojai bus dar aktyvesni, dar daugiau norės dirbti vieni kitų labui, kurti, bendrauti kartu“,- reiškia viltį bendruomenės centro pirmininkė J.Puidokienė.


" Šiaip ar taip, mes dar tebetikime lietuvio sielos didybe. Mes vis tebetvirtiname, kad lietuvis ar lietuvė tikrai yra didvyrių žemės sūnus ir dukra - ne tik žodžiais, o darbais! - ir kad jis dar pajėgia suprasti didįjį, patį prasmingiausią gyvenimo dėsnį: Kilnesniems tikslams esame gimę! Gimę ne tam, kad valgytume ir gertume, ne tam, kad garbintume prikimštas pinigines, ne tam, kad rodytume savo menkavertes ambicijas ir su užsidegimu ieškotume gyvenimo malonumų, o tam , kad pagal savo jėgas ir gabumus duotume šį tą vertesnio, gražesnio ir visuomenei, ir tautai, ir žmonijai, ir būsimoms kartoms." (Stasys Tamulaitis)


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ